Rok 1875 - ostatni rok życia Hansa Christiana Andersena

Styczeń
Po rozmowach z kompozytorem Axelem Liebmannem HCA pracuje nad dialogami w operze "Festen paa Kenilworth". Uważa, że pierwsza wersja opery jest przestarzała.

14. lutego
Wiersz "Kj
øbenhavn" ukazuje się w numerze 137 czasopisma "Nær og Fjern".

21. lutego
Wiersz "Odense" ukazuje sie w czasopiśmie "Illustreret Tidende" z obrazem Odense oglądanym ze wzgórza Nonnebakken.

1. kwietnia
HCA zostaje mianowany Kommandorem Duńskiego Sztandaru, pierwszego stopnia.

2. kwietnia
W dniu swoich siedemdziesiątych urodzin spotyka się z wyrazami uznania płynącymi ze wszystkich stron. W Odense wmurowana zostaje tablica pamiątkowa na ścianie domu, w którym spędził dzieciństwo. Wieczór spędza u rodziny Melchior. HCA z trudem daje sobie radę z uroczystościami i wizytami w ciągu kilku następnych dniach, podobnie jak urodzinowy wieczór u państwa Melchiorów kosztuje go wiele wysiłku i nadweręża jego słabe zdrowie. W dniu urodzin HCA Teatr Królewski wystawia "Den ny Barselstue" i "Liden Kirsten".

2. kwietnia
Ukazuje się pozycja z duńską i angielską okładką " Historia "Hans Christian Andersen, Historien om en Moder i Femten Sprog udgiven af Jean Pio og Vilh. Thomsen". Wydawnictwa - London Kj
øbenhavn Leipzig Williams & Norgate C.A. Reitzel F.A. Brockhaus; Druk - Bianco Luno (w cenie 3 kr.). Jest to "Historia o matce" w piętnastu językach - duński, szwedzki, islandski, niemiecki, plat niemiecki, holenderski, angielski, francuski, hiszpański, nowogrecki, rosyjski, polski, czeski, węgierski i fiński.

4. kwietnia
Wiersz "Dom mojego dzieciństwa" ("Mit Barndoms Hjem") zostaje opublikowany w czasopiśmie S
øndags-Posten, "tygodniku ilustrowanym dla pożytku i przyjemności wszystkich stanów" ("illustreret Ugeblad til Nytte og Fornøielse for alle Stænder") - wraz z obrazem domu, w którym HCA spędził dzieciństwo.

10. kwietnia
HCA otrzymuje egzemplarz gazety londyńskiej "Evening News", gdzie jest omawiany jako najbardziej czytany ze współczesnych twórców literatury, i, że baśnie "zapewniają mu miejsce na tym Pantheonie gdzie Homer i Schackspear (pisownia HCA) żyją wiecznie" (dziennik z datą 2. kwietnia 1875 roku).

4. sierpnia 1875 - HCA umiera

4. sierpnia 1875
HCA umiera pięć minut po jedenastej. Jako przyczynę śmierci podaje się raka wątroby. Ilustrator Knud Gamborg rysuje portret HCA na łożu śmierci. Rysunek zamieszczony zostaje w artykule opublikowanym w Illustreret Tidende (w artykule HCA wyidealizowany i upiększony). Na rysunku HCA jest sam, drzeworyt natomiast przedstawia Hansa Christiana Andersena leżącego na łożu śmierci, otoczonego członkami rodziny Melchior.
11. sierpnia
Uroczystości pogrzebowe odbywają się 11. sierpnia w Kościele Naszej Pani ( Vor Frue Kirke ) - katedra ( Domkirken ) w Kopenhadze, są obecni król i następca tronu. Mowę pożegnalną wygłasza stiftsprovst C. Rothe i biskup Odense
C.T. Engelstoft. Śpiewano pieśń HCA "Jak liść, co z drzewa upada" i pieśń:

"Śpij zmęczona dziecino, śpij słodko,
nigdy więcej nie zaznasz trwogi i nikt Cię już więcej nie zrani
"
,
napisaną na okoliczność przez poetę Carla Plouga.
HCA został pogrzebany na cmentarzu Assistens Kierkegaard w miejscu, które Edvard Collin wybrał dla HCA, siebie i swojej żony Henrietty. HCA został dlatego złożony po zachodniej stronie grobu, i upamiętniający go kamień nagrobny umieszczony został również w tym samym miejscu. Edvard umiera w 1886, Henriette w 1894. Zgodnie z życzeniem zostają pochowani obok Hansa Christiana. Do roku 1914 na ich wspólnym grobie były dwa kamienie, ale kamień nagrobny Edvarda i Henrietty został przeniesiony na grób rodziny Collinów, znajdujący sie na innym cmentarzu - Frederiksberg Kierkegaard (w granicach Kopenhagi). Powodem była nieprzychylna polemika na łamach gazet dotycząca "traktowania" HCA przez rodzinę Collinów. Ciała Edvarda i Henrietty pozostały tam gdzie zostały pochowane, tzn. obok ciała Hansa Christiana. Dzisiaj na środku grobu stoi pionowa płyta upamiętniająca tylko HCA.

POETA

HANS CHRISTIAN

ANDERSEN

U. 2. KWIETNIA 1805

Z. 4. SIERPNIA 1875

 

Kamień na grobie Hansa Christiana Andersena na cmentarzu Assistens Kierkegaard w Kopenhadze.

Pod nazwiskiem, imieniem i datami urodzin i śmierci poety wyryto cztery ostatnie linie wiersza "Starzec" ("Oldingen"), napisanego przez HCA w roku 1874:

DUSZA, KTÓRĄ BÓG NA SWÓJ OBRAZ DO ŻYCIA PRZYWOŁAŁ,

JEST NIEZNISZCZALNA , I W NICOŚĆ ODEJŚĆ NIE MOŻE.

ŻYCIE TU NA ZIEMI, JEST WIECZNOŚCI
SIEWEM,

NASZE CIAŁO UMIERA, A DUSZA PRZY ŻYCIU ZOSTAJE!


( Den Sj
æl, Gud i sit Billede har skabt,
Er uforkr
ænkelig, kan ej gaa tabt.
Vort Jordliv her er Evighedens Fr
ø,
Vort Legem d
ør, men Sjælen kan ej dø!)

Prawa do tekstów Hansa Christiana Andersena
przechodzą na wydawnictwo Reitzel za 40.000 kr. [co odpowiada wartości min. 2.000.000 kr. w roku 1993; majątek własny HCA został w dniu jego śmierci oszacowany na 56.452 kr., co odpowiada wartości ok. 3.000.000 kr. w roku 1993], z czego pierwsze 5.000 kr. wypłacono 15. stycznia 1876. Suma pozostała po podatku przeznaczona została na legat dla żeńskich potomków rodziny Collinów oraz dla wdów po męskich potomkach rodziny Collin. Suma podstawowa fundacji nie mogła być niższa od 20.000 kr. Nowe postanowienie z roku 1950 podwyższyło tą wartość do 30.000 kr. [ok. 3-400.000 kr. w roku 1993]. Uzyskiwane procenty rozdzielane są pomiędzy kobiety z rodziny - Collinów i w drugim rzędzie kobiety z rodziny H.C.
Ørsteda. W przypadku braku kandytatek, pieniądze mają być przekazane do dyspozycji Gminy Kopenhaga, na stypendia do podziału pomiędzy biednych duńskich poetów albo muzyków.